కరోనా వ్యాధి నిరోధక ద్వారం Opening on 07.03.2020 at PTC, Vizianagaram