ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం June-5 పోలీసు శిక్షణా కళాశాల కళ్యాణి డ్యాం, తిరుపతి.