5 వ బ్యాచ్ టూ వీక్స్ ట్రైనింగ్, గ్రామ/వార్డ్ సంరక్షణ కార్యదర్శి ఇనాగరేషణ్ ఫంక్షన్, డి.పి.టి.సి. ఒంగోలు